یک دوربین، یک نگاه: عکاس ایل

«حس سرشار زندگی» به عنوان یک عنصر بسیار مهم در عکس‌های مردم نگارانه حسن غفاری جاری‌ست.

ادامه مطلب