نقد نمایشگاه امید صالحی: من دو اسم دارم؛ اما من یکی است

نگاهی انتقادی به نمایشگاه اخیر امید صالحی در گالری راه ابریشم

ادامه مطلب