عکاسی از حیات وحش ایران

 تصویر۱ : یک جفت جغد کوچک کنجکاو که از دیدن من بسیار متعجب شده بودند و کنجکاوی آنها اجازه داد... ادامه مطلب