یک دوربین، یک نگاه: خطی ژرف بر صخره‌ای بلند

عکس‌های حسن غفاری شعرهای مجسم‌اند. سرشار از طبیعت و زندگی و انسان. درگیر با فلسفه‌های زنده‌ای از چرایی و چگونگی زیست و نیست آدمی.

ادامه مطلب