نگاهی به «تصویر به مثابه خشونت» در فیلم پنهان میشائیل هانکه

تصویر ساده‌ی یک خیابان خلوت که در آن هیچ اتفاقِ غیر معمولی نمی‌افتد، و بعد در پس این تصویر به ظاهر عادی و عمومی هولناک‌ترین حوادث در شرف وقوع است.

ادامه مطلب