معبدِ مُردگان؛ کسی حواسش به مُرده‌ها هست؟

معبد خودساخته‌ای که نام‌ونشان و عکس‌های مُردگان را در خود جای داده و پناهگاه ازدست‌رفتگان شده، اتاق خاطره‌های ژولین داون است.

ادامه مطلب