شهر به مثابه موضوع؛ لندن

ایستادگی این شهر در برابر کلیشه‌ها، بخش قابل توجهی از جذبه‌ی عکاسانه‌اش را تشکیل می‌دهد.

ادامه مطلب