امر واقعی در بوته‌ی بازخوانی، آزمایش و ستایش

این متن تلاش خواهد کرد ویژگی‌های شکلی و محتوایی کتابِ در ستایش امر واقعی (دو مجلد)، و کارکردهای آن در جامعه‌ی کنونی هنری- دانشگاهی ایران را به توصیف درآورد.

ادامه مطلب