یک دوربین، یک نگاه: تلاطم حرکت در گستره‌ای از سکونی ایستا

حسن غفاری، جادوگر خلق حرکت در عکس است. مبین این مدعا حرکت‌های ذهن در تمام عکس‌های او با موضوع انسانی است.

ادامه مطلب