یک دوربین، یک نگاه: حسن غفاری و قاب زندگی

رویکرد نظری این نوشته تنها بر بررسی و تحلیل نشانه‌شناسانه‌ی عکس‌های غفاری نیست بلکه عکس‌ها بهانه‌ای برای ورود به جهان زیسته‌ی وی و بررسی شیوه کار او بر مبنای شواهد موجود است.

ادامه مطلب