گفتگو با حمید سوری: به خاطر عکاسی یا به خاطر ایران

گفت‌وگو با حمید سوری پیرامون نمایشگاه «ایران، سال ۳۸»

ادامه مطلب