تاریخ‌نگاری و بحران بازنمایی؛ مرجعیت نامتقارن و کالیدوسکوپ تاریخی

پرهام تقی اف در نمایشگاه «مرجعیت نامتقارن» و «کالیدوسکوپ تاریخی» عکاسی را رو در روی عکاسی قرار می‌دهد.

ادامه مطلب