از مقدمه کتاب روزگار سپری شده: زیباشناسی امر ساده

…وقتی برای نخستین بار عکس‎های حسن غفاری را دیدم، اولین احساسم تحسین عمق انسانی آنها بود.

ادامه مطلب