نگاهى به آخرین نمایشگاه عکس هاى رضا دقتى در پاریس

مبارزان تیرگى ها چنگیز محمود زاده رضا دقتى، هنرمند عکاس ایرانى، سال ها است که به هر گوشه دنیا سرک مى کشد و از پشت دوربین خود به صحنه هایى نگاه مى کند که شاید هر فردى دل دیدن چنین صحنه هایى را نداشته باشد. او سال ها با احمدشاه... ادامه مطلب