خانه‌روشنی؛ یادداشتی بر عکس فیلم سینما پارادیزو

«این فقط یه فیلمه!» این، حرف آلفردوست به توتو برای باز داشت او از یکی شمُردن دنیای واقعی با محصولات کارخانه‌ی رویاسازی

ادامه مطلب