baret1.jpg

شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۸۳ ساعت ۶ بعد از ظهر
موزه هنرهای معاصر