در ایام برگزاری دو سالانه عکس ایران دو مهمان از خارج از کشور به ایران آمدند. در آن ایام سایت عکاسی دو مصاحبه با این مهمانان، آقای پرفسور تری برت و خانم میترا تبریزیان انجام داد. با توجه به فضای آن ایام و تنش هایی که بنا به دلایل مختلف در متن و حاشیه دو سالانه ایجاد شده بود. انتشار این مصاحبه ها را به فرصت مناسب تری موکول کردیم . مصاحبه با تری برت و میترا تبریزیان را می توانید در بخش جدید مصاحبه بخوانید .

نکته مهم در مورد بخش مصاحبه اینکه مطالب مطرح شده الزاما"دیدگاه سایت عکاسی نیست.