دبیرخانه اولین جایزه عکاسی مطبوعاتی کاوه گلستان از عکاسانی که آثار خود را برای اولین دوره این جایزه ارسال نمودند و تاکنون نسبت به تحویل آثار خود اقدام نکرده اند خواهشمند است هر چه سریعتر برای تحویل آثار خود عصرها به گالری گلستان مراجعه کنند.