vakilzadeh.jpg

روز جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۸۵ نمایشگاه عکس داود وکیل زاده با عنوان “ایران من به چشم من” در گالری نیکول ‏افتتاح می شود. ساعت بازدید در روز افتتاحیه ۱۷ تا ۲۱ و تا ۱۳ اردیبهشت که نمایشگاه ادامه دارد ۱۶ تا ۲۰ است. ‏
گالری نیکول.خیابان مطهری.روبروی سلیمان خاطر.خیابان اکبری (پارسا).کوچه آزادی.شماره۱/۳۱ ‏