navid.jpg

از روز جمعه ۱۹خرداد نمایشگاه عکس هادی نوید با عنوان چهره های تأتر در گالری نیکول افتتاح می شود. این نمایشگاه تا ۲۴ خرداد ‏ادامه دارد.
ساعت بازدید: افتتاحیه ۱۷ تا ۲۱ ایام هفته ۱۶ تا ۲۰ ‏
گالری نیکول.خیابان مطهری.روبروی سلیمان خاطر.خیابان اکبری( پارسا).کوچه آزادی.شماره ۱/۳۱ ‏