دبیرخانه سومین جایزه عکاسی مطبوعاتی کاوه گلستان اعلام کرد. بنا به درخواست جمعی از عکاسان داوطلب شرکت در جایزه که مایلند از وقایع پیرامون جام جهانی عکاسی کنند مهلت ارسال آثار به دبیرخانه مسابقه تا دهم تیر تمدید شده است.
برای دریافت فراخوان و فرم شرکت در مسابقه به سایت جایزه عکاسی مطبوعاتی کاوه گلستان مراجعه کنید.