reza-abraham.jpg

به گزارش سایت خبری بی بی سی، نمایشگاهی از عکس های رضا دقتی توسط بنیاد نشنال جئوگرافی واشنگتن برگزار شده است. نمایشگاه واشنگتن در ادامه نمایشگاه های عکسی است که اخیرا در چند کشور جهان به نمایش عکس های رضا دقتی پراداخته اند.
نمایشگاه واشنگتن از این نظر تازگی دارد، که نه تنها عکس، بلکه خود عکاس را نیز در مرکز توجه قرار داده است.
این بار عکاس خود سوژه فیلمی گیرا و گویاست که ما را با زیر و بم کار و زندگی او آشنا می کند.
نمایشگاه رضا را بنیاد نشنال جیوگرافی واشنگتن به مناسبت روز جهانی پناهندگان برگزار کرده و تا نهم اکتبر ادامه دارد.