بسم الله الرحمن الرحیم

شاید در نگاه نخست این ادعا که سهم قابل توجهی از کیفیت ‏نگرش، دانش، بینش، فهم و تحلیل وقایع، رخدادها ، تاریخ و حتی ‏زندگی پیرامونی بشر امروز مرهون عکاسی است غلو آمیز ‏بنماید، اما با اندکی تعمق و برشمردن کرانه های حضور و ‏تاثیر این پدیده در جلوه های گوناگون زندگی بشر، بخشی از ‏وجوه معنا دار این پدیده آشکارتر می شود.‏
امروزه دامنه این تاثیر تا بدانجا گسترش یافته که بدرستی ‏هیچ جامعه ای از جهان به هم پیوسته کنونی را نمی توان بی ‏بهره از عکس و تصویر تصور کرد.‏
بدون تردید چنین وسعتی از شخصی ترین لحظه ها و درنگها تا ‏پیچیده ترین پدیدارها و عرصه های جمعی آن چنان گسترش یافته ‏که نمی توان مرزهایی را برای آن تصور کرد.‏
پدیده ای که بخشی از آن در حریم هنر و اندیشه جولان می دهد ‏و بخش دیگر در هیات رسانه ها و ارتباطات نافذ و قدرتمند. و ‏تردیدی نیست که وجه غالب و دغدغه مشترک جملگی آنها ابداع و ‏خلاقیت و نو آوری برای نیل به تاثیر گذاری بیشتر برمخاطب.‏
طبعا برآیند کلی و ساختار این پدیده در جامعه ما نیز ‏متاثر از اصالتها،اتمسفر،ظرفیتهای فطری و ماهوی این رشته ‏بوده و هست .هرچند که در برخی حوزه ها کم رمق و در برخی ‏دیگر به واسطه وجود بسترهای مناسبتر ‏ پر رونق تر.‏
اما هر چه هست ، دهمین نمایشگاه دو سالانه عکس ایران در ‏آستانه بیستمین سال برگزاری با چنین فضا و رویکردی شکل ‏گرفت.نمایشگاهی که اکنون به مهمترین فعالیت عکاسی و ‏کانون توجه عکاسان کشورمبدل شده و لاجرم هر عکاسی با هر ‏تجربه و دانشی و در هر زمینه ای از زمینه های پویا و ‏فعال عکاسی کشور سهمی را برای حضور و بروز استعدادهای ‏خود در آن طلب می کند.‏
چرا که نمایشگاه عکس ایران، نمایشگاه عکس ایران است. بی هیچ ‏صفت و پسوندی! و بی اعتنا به هر عنوان و نامی که بعضا در ‏گذر ۱۰ دوره برگزاری تجربه کرده است.‏
گروه انتخاب و داوری آثار دهمین نمایشگاه دو سالانه عکس ‏ایران که برآمده از نمایندگان افکار عمومی و جامعیت عکاسی ‏کشور است، به نمایندگی از سوی شورای مشورتی و قاطبه ‏عکاسان کشور از برگزاری اولین ماه هنر عکاسی حمایت کرده و ‏بر ضرورت تداوم آن که یقینا موجب تقویت همه جانبه بنیانهای ‏عکاسی کشور و گسترش این رشته در جامعه خواهد شدتاکید می ‏ورزد. این گروه، تفکیک و برخورد تخصصی با حوزه های ‏گوناگون، اتخاذ روش های مبتنی بر پرهیز از محدود نگری و ‏بسترسازی برای حضور و مشارکت نحله های مختلف عکاسی کشور که ‏در سرلوحه برنامه های این دوره قرار گرفت را از مهمترین ‏ضرورتهای امروز جامعه عکاسی ایران دانسته و خواستار تداوم ‏جدی آن است.‏
گروه انتخاب و داوری، همچنین از وزارت فرهنگ و ارشاد ‏اسلامی، مدیریت حوزه هنرهای تجسمی کشور و همه دست اندرکاران ‏در سازماندهی مناسب این دوره و اعلام عزم خود برای ایجاد ‏نظمی درخور در استمرار نمایشگاههای دوسالانه عکس ایران و ‏با قدردانی از زحمات همه دست اندرکاران دوره های پیشین، ‏امیدوار است که وعده تشکیل و سازماندهی دبیرخانه دایمی ‏این نمایشگاه به سرعت محقق شده امکان برنامه ریزی جدی تر و ‏مستمر برای تقویت همه جانبه و ورود به عرصه های نوین در ‏گستره تولید و ارایه آثار نمایشگاهی و پژوهشی هنر فاخر ‏عکاسی این مرزو بوم فراهم آید.‏
گروه انتخاب و داوری آثار بخشهای ۸ گانه دهمین نمایشگاه دو ‏سالانه عکس ایران مرکب از آقایان آلفرد یعقوب زاده،سیف الله ‏صمدیان،محمد فرنود،محسن شاندیز،حسن سربخشیان، فرهود ‏حقی،ابراهیم خادم بیات،سعید بهروزی، فخرالدین ‏فخرالدینی،مهرداد دفتری،افشین شاهرودی،کوروش ادیم،فرهاد ‏فخریان، امیرعلی جوادیان، افشین بختیار،ابراهیم صافی ، ‏نادر دایی،فرزاد هاشمی ، مسعود زنده روح کرمانی، سعید ‏محمودی ازناوه ، بیژن بنی احمد ،سید عباس میرهاشمی،علیرضا ‏کریمی صارمی ، محمد اسلامی راد،امید صالحی و محمد غفوری و خانم ‏مریم زندی با صرف و قت بسیار و با بهره گرفتن توامان از ‏تجربه ها و نگرشهای متنوع و فراگیر موجود کشور ، انتخاب و ‏قضاوت آثار را مطابق معیارهای تخصصی هر حوزه به انجام ‏رساندند.‏
این گروه در خاتمه ضمن آرزوی توفیق برای همه دلسوزان فرهنگ و ‏هنر کشور اسلامیمان و تقدیر از هنرمندان عکاس کشور که با ‏شرکت مثال زدنیشان در این دوره زمینه را برای ترسیم آینده ‏درخشانتر این فعالیت مهم مهیاتر کردند، و با امید به این ‏که با تداوم حضور و مشارکت گسترده ایشان در دوره های آتی ‏بسترمناسبتری برای بالندگی، بروز قابلیتهای متنوع و پذیرش ‏مسئولیتهای جدی تر ایشان در جامعه فراهم آید،آرای خود را ‏بدین شرح اعلام می دارد [آراء هیات داوران]