عصر روز گذشته دهمین دو سالانه عکس ایران به پایا ن رسید و پرونده یک دوره دیگر از دو سالانه های عکس بسته شد. دهمین دوسالانه ‏عکس در مقایسه با سایر دوره ها از نظر کمی و کیفی متفاوت بود. طرح سوال های متعدد و متنوع در این دوره از سوی علاقه مندان و شرکت ‏کنندگان موجب شد تا بتوانیم با پایان دوسالانه پرونده جدیدی را با عنوان “جایگاه عکاسی در ایران” بگشاییم تا شاید بررسی کارشناسی ‏آن بتواند راهگشای سایر فعالیت های عکاسی در کشور باشد. سایت عکاسی از همه عکاسان، کارشناسان، اساتید، دانشجویان و علاقه ‏مندان دعوت می کند تا دیدگاه ها و نظرات خود را درباره دهمین دوسالانه عکس ا یران و جایگاه عکاسی در ایران مطرح کنند. پس از جمع ‏آوری نظرات و انتشار آنها در سایت با برگزاری یک نشست کارشناسی سعی خواهیم کرد به بررسی دیدگاه های طرح شده بپردازیم.