دبیر دوسالانه از همه شرکت کنندگان در دهمین دو سالانه عکس ایران دعوت کرد تا از روز دوشنبه ۲۰ آذر ۸۵ به مدت دو هفته ‏از ساعت ۱۰ صبح تا ۴ بعدازظهر با مراجعه به دبیرخانه دو سالانه عکس های خود را تحویل بگیرند. ‏دبیرخانه دو سالانه پنج شنبه ها تعطیل است.

نشانی دبیرخانه: تهران / انتهای بلوار کشاورز / خیابان دکتر غریب / کوچه حجت / پلاک ۴۴ / طبقه دوم
شماره های دبیرخانه: ‏‏۶۶۹۳۶۷۰۸ و ‏‏۶۶۴۳۸۱۹۳