دبیرخانه جشنواره با توجه به عدم رضایت شرکت کنندگان دوره قبل نسبت به توزیع نامناسب پست در عودت آثار به اطلاع عکاسان سومین دوره تهرانی می رساند که در صورت تمایل جهت دریافت آثار خود و یک جلد کتاب جشنواره می توانند از تاریخ ۱۸/۹/۸۵ لغایت ۱۰/۱۰/۸۵ به دبیرخانه این جشنواره به نشانی خیابان انقلاب – بین حافظ و نجات الهی- خیابان شهید پورموسی- کوچه آرژانتین – پلاک ۱۴ تلفن : ۸۸۸۰۹۳۱۵ مراجعه کنند. درغیر این صورت کتاب و عکسها از طریق پست سفارشی به آدرس آنها ارسال خواهد شد.