kamran-adl.jpg

از روز جمعه ۲۷ بهمن نمایشگاه عکس کامران عدل در گالری خاک افتتاح می شود. این نمایشگاه تا ۸ اسفند ادامه دارد. ‏
ساعت بازدید روز افتتاح ۱۶ تا ۲۰ روزهای بعد ۱۷ تا ۲۱ ‏
دو راهی یخچال قلهک.خیابان بصیری.کوچه اول.سمت راست.‏