همزمان با سالروزآزادسازیِ فخرآفرین خرمشهر روز ملی مقاومت، ایثار و پیروزی نمایشگاه گروهی عکس با عنوان «گذشتههای پیش رو»، ساعت ۵ عصر دوشنبه سوم خرداد ۱۳۸۹ در نگارخانه میرک مشهد افتتاح میشود.
۲۹ اثر ارایه شده در این نمایشگاه، حاصل سفرمحمد ادیبی، سیدمهدی امیری، محمود بازدار، موسی حاجینژاد، سیدمجتبی خاتمی، قاسم دهقان، سیدمهدی رضوی، مهدی زارعی، حمید سلطانآبادیان، مرضیه عابدیان و احمد منصوب، به خرمشهر است که در اندازه ۷۰×۵۰ سانتیمتر در معرض دید قرار خواهد گرفت.
این نمایشگاه از چهارم تا ششم خرداد صبحها از ساعت ۹ تا ۱۱ و عصرها از ساعت ۴ تا ۷ برای بازدید علاقهمندان دایر است.