نمایشگاه نقاشی‌های محمد باباکوهی با عنوان «مزرعه حیوانات» از روز جمعه ۲۳ تیرماه ۹۶، ساعت ۱۶ در گالری آرته گشایش می‌یابد. 

   در بخشی از بیانیه این نمایشگاه آمده است: «او خود را در القابی مختلف می‌خواند و به خود، اجازهٔ برتری می‌داد. با اندیشه و تصوراتی که آن‌ها را بر‌تر می‌دانست، خود را سلطه گر و فرماندهٔ دیگران می‌خواند، و حال؛ گذر تاریخ هریک از آنان را به شکل و قالبی تازه ریخته بود؛ مجزا از نیاکانشان، گونه‌ای مسخ شده با چهرهایی فراموش ناشدنی…

   بشریکه روزگاری خود را بر‌تر ا از دیگر مخلوقات می‌دانست، حال با گذر پردهٔ اشرافیت و انحصار زدگی‌اش، به اساس و بنیان دیگری بدل شده که دیگر معنای وجودی ندارد، و تنها صفات و القابی بجای مانده از آن، که عاری از برتری بود آن را سرشار می‌سازد… صفاتی ماسک گون، که آنان را نه ازخود، بلکه از آنچه که تظاهر می‌کرد. ساقط ساخته بود…. 

   واکنون آنچه که به جای ماند، تنها چهره نگاره‌هایی است، که شاید در زمان خود، نمایشی از شکوه وجلال بوداند اما حال، با گذر زمان؛ چهره از آنان برداشته شده و معنا و حقیقت دیگری فرصت نمایش یافته است.» 

گشایش: جمعه ۲۳ تیرماه – ساعت ۱۶ تا ۲۰
بازدید از این نمایشگاه تا یکم مردادماه ۹۶ از ساعت ۱۶ تا ۲۰ ادامه دارد. 
گالری روزهای شنبه تعطیل است. 
گالری آرته: تهران، ونک، بزرگراه کردستان (پایین‌تر از همت)، بلوار علی خانی، ۲۰ متری گلستان، ۱۲ متری دوم، شماره ۳