نقد نمایشگاه «دیوانگی منهای یک ثانیه» ژیلا مختاری در گالری شیرین