«کناره‌های فراموشی» عنوان مجموعه‌ای از عکس‌های مژگان راسخی نژاد و محیا کشفی دانش آموختگان رشته عکاسی است.

در بیانیه‌ی این نمایشگاه که با اشعاری از رمون کنو آغاز می‌شود، به امر فراموشی پرداخته شده است. در این نمایشگاه با تاکید بر دو عنصر آب و باد، گویی طبیعت و هرچه بر آن اتفاق می افتد، رو به فراموشی می‌رود، جهانی که هیچ چیز بر آن اثر نمی‌کند و هیچ ردی از زمان و مکان بر آن نمی‌ماند.

گشایش: جمعه ۱۲ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۱۷ تا ۲۱
بازدید: تا ۱۷ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۱۷ تا ۲۰
گالری بهارک: ده ونک، کوچه صابری، کوچه یکم، پلاک یک