برگزاری مجمع عمومی انجمن عکاسان ایران برای انتخاب هیأت مدیره انجمن با توجه به تصمیم به تغییر مرجع صدور مجوز فعالیت انجمن فعلاً به حالت تعلیق درآمده است و هیأت مدیره‌ی فعلی انجمن تا مشخص شدن مرجع صدور مجوز و نظارت بر فعالیت انجمن به فعالیت قانونی خود ادامه می‌دهد.

انجمن عکاسان ایران با مجوز و نظارت کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب و تشکل‌ها فعالیت می‌کند و به‌تازگی وزارت کشور اعلام کرده است تصمیم دارد تا مرجع صدور مجوز و نظارت بر فعالیت تشکل‌های هنری که دارای مجوز از وزارت کشور هستند را به بخش دیگری در وزارت کشور یا وزارتخانه‌ای دیگر محول کند و تا مشخص شدن مرجع صدور مجوز و نظارت و طی مراحل اداری آن، مجوزی برای برگزاری مجمع عمومی انجمن عکاسان ایران صادر نخواهد شد و انجمن عکاسان ایران با شرایط و هیأت مدیره‌ی فعلی می‌تواند و مجاز است فعالیت قانونی خود را تا مشخص شدن این وضعیت از سوی وزارت کشور ادامه دهد.

در سال جاری هیأت مدیره انجمن عکاسان ایران در هماهنگی با وزارت کشور و با توجه به پایان دوره‌ی سه ساله‌ی هیأت مدیره، دو بار برای برگزاری مجمع عمومی و انتخابات هیأت مدیره در اردیبهشت ماه و آبان ماه اقدام کرد که در اردیبهشت ماه به‌دلیل به حد نصاب نرسیدن کاندیداهای هیأت مدیره این مجمع برگزار نشد. در آبان ماه و در هماهنگی با وزارت کشور و صدور مجوزهای لازم برای برگزاری اینترنتی و مشارکت اعضای شهرستانی انجمن در انتخابات، به‌دلیل قطعی اینترنت سراسری در آبان ماه مجوز نهایی از سوی وزارت کشور صادر نگردید و علی‌رغم به حد نصاب رسیدن نامزدهای ثبت‌نام‌کننده و مشارکت اعضای خارج از استان تهران در این نوبت نیز مجمع عمومی برگزار نشد.

با توجه به تصمیم وزارت کشور مبنی بر تغییر مرجع صدور مجوز و نظارت از کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب و تشکل‌ها به مرجعی دیگر، این وزارتخانه به انجمن عکاسان ایران اعلام کرده است که مجمع عمومی انجمن تا تعیین مرجع نهایی برگزار نشود و اعضای انجمن و هیأت مدیره‌ی فعلی فعالیت قانونی خود را مانند سایر تشکل‌هایی که در این وضعیت قرار دارند تا اطلاع ثانوی ادامه دهند.