نمایشگاه عکس جاوید تفضلی در خانه هنرمندان ایران

آثار این نمایشگاه بین سال‌های ۸۸ تا ۹۱ از رامشگران خراسان گرفته شده است.

ادامه مطلب