کارگاه عکاسی خبری فرامرز عامل بردبار در افغانستان

دومین دوره این رویداد از دوشنبه ۱۳ مردادماه ۹۳ در کابل آغاز شده است.

ادامه مطلب