آیا عکاسی عامیانه هنر است؟

عکاسی عامیانه همان مسیری را پیموده که عکاسی به‌عنوان یک ژانر طی کرده است.

ادامه مطلب