معرفی کتاب: به‌سوی فلسفه‌ای برای عکاسی

ما در دنیای خیالینِ تصاویر تکنیکی زندگی می‌کنیم؛ به‌عنوان تابعی از این تصاویر به‌‌صورت فزاینده‌ای تجربه می‌کنیم، تشخیص می‌دهیم، ارزیابی و عمل می‌کنیم.

ادامه مطلب