عکاسان معاصر جهان: لوکاس ساماراس، یک عمر کاوش در خویشتن

«خود» یا «خویشتن» مضمون اصلی و شاخصه‌ی آثار عکس‌بنیان ساماراس است که در عنوان نمایشگاه اخیرش نیز تجلی یافته است.

ادامه مطلب