محمد نوروزی، سلامت به خانه رفت

محمد نوروزی، عکاس باسابقه مطبوعاتی، که۲۲ شهریورماهبه دلیل بیماری تحت عمل جراحی قرار گرفته بود، از بیمارستان ترخیص شد.

ادامه مطلب