فراخوان شرکت در مسابقه «عکس سال یونیسف ۲۰۱۸»

با هدف تشویق و حمایت از عکاسان و فتوژورنالیست‌هایی است که با گزارش‌های تصویری خود راوی موقعیت «کودکان و نوجوانان» در سراسر جهان هستند.

ادامه مطلب