گفتگو با «میشکت کریفا» داور جایزه جهانی هنر و نیایش

این گفتگو در حاشیه جایزه جهانی هنر و نیایش انجام شده است.

ادامه مطلب