فراخوان مسابقه عکاسی جاده ابریشم از دیدگاه جوانان

سازمان یونسکو در دو گروه سنی ١۴ تا ١٧ سال و ١٨ تا ٢۵ سال برگزار می‌کند.

ادامه مطلب