info2.jpg

بر اساس آمارهای جدید موسسه InfoTrends که با استفاده از پرسشنامه‌ها ارسالی برای ۱۰۰۰ عکاس حرفه‌ای با تخصص‌های مختلف صورت گرفته است، در سال ۲۰۰۷ حدود ۸۹٪ عکاسان در حیطه دیجیتال فعالیت می‌کنند. این نسبت در سال ۲۰۰۶ حدود ۸۲ درصد و درسال۲۰۰۴ تقریبا ۷۰٪ بود.
همچنین بر اساس این آمار تعداد عکس‌های تهیه شده دیجیتال در سال ۲۰۰۷ برای هر عکاس نیز افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است.
تقریبا ۹۰٪ عکس‌های عکاسان حرفه‌ای، ذخیره می‌گردد (چاپ نمی‌شود) و این به معنای اهمیت فوق‌العاده بحث روندکاری دقیق و پشتیبان‌گیری حرفه‌ای از سرمایه‌های دیجیتال خواهد بود. از سوی دیگر، درصد عکس‌های چاپ شده در سال اخیر نیز افزایش یافته است.
در سال اخیر، ۸۳٪ عکاسان از وب به عنوان بخشی از خروجی کار خود استفاده کرده و ۳۰ درصد آنان از سرویس‌های خاص وب برای چاپ، انتشار ویا دخیره‌سازی سود جسته‌اند.


در ایران وضعیت عکاسی دیجیتال چگونه است؟ چند درصد عکاسان حرفه‌ای هنوز از سیستم‌های غیردیجیتال استفاده می کنند؟ چند درصد در عکاسی دیجیتال از فرمت خام RAW استفاده می‌کنند؟ چه نسبتی از عکس‌های دیجیتال چاپ می‌شود؟ و …

پاسخ به این سوالات می‌تواند برای صنعت و هنر عکاسی ایران، بسیار راه‌گشا و مفید باشد.