گفت و گو با سعید صادقى، عکاس جنگ

همه از دوربین مى ترسیدند سام فرزانه نیم نگاه من و دوربین هایم با این دوربین از انقلاب و جنگ عکاسى... ادامه مطلب