جهان پدیده‌های ناقص‌الخلقه و «شفافیت»

آنچه در نظام زبان‌محور دانشگاه در حال وقوع است نه تربیت یک نگاه هنری بلکه تربیت فیگورهای هنری‌ست.

ادامه مطلب