گذری خیالی بر مرز مرگ: نقدی بر نمایشگاه عکس و ویدئو مریم تخت‌کشیان

سرباز، جنگ و شهید درونمایه‌های اصلی نمایشگاه عکس و ویدئوی مریم تخت‌کشیان هستند.

ادامه مطلب