مقاله ای با نام انتخاب دوربین دیجیتال مناسب برای خرید در هفته نامه الکترونیکی کاپوچینو با ترجمه بنده منتشر شده است. دوستانی که در این فاز از عکاسی دیجیتال قرار دارند (خرید دوربین) بد نیست نگاهی بیندازند.