یک نقطه شروع مناسب برای رسیدن به تنظیم نور صحیح، درست بودن  تنظیم نور از نظر عکاس است. این بدان معنی است که ممکن است عکسی که از لحاظ نوری بیش از حد روشن یا تاریک است بخاطرالقای حس خاصی از نظر عکاس عکس مناسبی بنظر برسد. به عبارت دیگر می توان گفت تنظیم نور را باید از دیدگاه فنی مورد مطالعه قرار داد.
از لحاظ تکنیکی دوربین های دیجیتال بر اساس اطلاعاتی که نورسنجشان فراهم می کند تنظیم نور صحیح را محاسبه و انتخاب می کنند. در حالی که این روش در بییشتر موارد خوب عمل می کند، ممکن است در بعضی شرایط نتایجی را به دست دهد که از لحاظ فنی درست نباشد.


برای رفع این مشکلات گاه به گاه، بیشتر دوربین های دیجیتال با امکان استفاده از جبران نوری –Exposure compensation – تجهیز شده اند. جبران نوری اشتباه به وجود آمده در تنظیم نور دوربین را اصلاح می کند. بطور کلی، دروبین ها از جبران نوری در محدوده مثبت و منفی دو گام نوری ۲EV± استفاده می کنند. بسیاری از دوربین های دیجیتال جبران نوری با تغییرات گام ۳/۱ EV بکار می برند، در حالی که بعضی از دوربین های پیشرفته تر افزایش با گام ۲/۱ EV را فراهم
می کنند.

یک ایده ساده
بطور ساده می توان گفت در جبران نوری مقادیر مثبت روشنایی تصویر را زیاد و مقادیر منفی تصویر را تاریک تر می کند. احتمالا ساده ترین راه برای توضیح عملکرد جبران نوری این است که تاثیر جبران نوری بر روی تنظیم نور را با چند مثال توضیح دهیم.
موضوع مورد مطالعه یک مجسمه قدیمی در یک پارک است. برای این عکسها، از دوربین Casio QV8000SX استفاده شده است که اطلاعات بسیار کاملی از تصویر را بصورت EXIF ضبط می کند. به علاوه، زوم بالای این دوربین (۸X) یکی دیگر از دلایل انتخاب آن بوده است. برای مقایسه صحیح بین عکسها، یک عکس با جبران نوری صفر گرفته شده است که سایر عکسها با این عکس که دارای تنظیم نور صحیح است مقایسه شوند.

جبران نوری “۱EV+”
جبران نوری “۰”جبران نوری “۱.۰۰EV-“همانطور که در این عکسها دیده می شود اثر جبران نوری بر روی عکس بسیار زیاد است. نتایج دقیق تر را می توان  با کاهش و افزایش جبران نوری با گام کوچکتر به دست آورد. در واقع، بعضی از دوربین ها می توانند این کار را بصورت خودکار انجام دهند. یک عکس با تنظیمی که نورسنج انجام داده است می گیرند و دو عکس دیگر یکی با جبران نوری مثبت و دیگری منفی می گیرند. به این کار محدوده  بندی تنظیم نور –Exposure Bracketing- گفته می شود.
برای اینکه تغییرات دقیقتر تصویر بااستفاده از جبران نوری با گام کوچکتر نشان داده شود، ۳ تصویر از یک موضوع ثابت را در نظر می گیریم.

جبران نوری “۰.۷۵EV+”جبران نوری “۰”جبران نوری “۰.۷۵EV-“شبیه سایر موارد مطرح در عکاسی، بهترین راه برای یاد گرفتن استفاده از جبران نوری تجربه کردن آن است. بعضی اوقات ، ممکن است با تغییرات اندکی بر روی تنظیم نوری پیشنهاد شده توسط نورسنج دوربین عکسی بسیار بهتر از لحاظ طیف رنگها و موفقیت عکس درنظر بینندگان به دست آید. تاریک کردن دریای طوفانی در حد۳/۱- EV می تواند حس ترس را القا نماید، در حالی که زیاد کردن جبران نوری در حد۳/۱+ EV می تواند کودکی را که در حال تاب بازی است شادتر و روشن تر نشان دهد.