فیلترهای پولاریزهمنظور اصلی استفاده از فیلترهای پولاریزه به حداقل رساندن انعکاسهای نوراز سطح اشیاء نظیر آب و شیشه است. قسمت جلوی این فیلتر وقتی روی لنز نصب می باشد می تواند بچرخد (حول محور لنز) تا در بهترین موقعیتی قرار گیرد که انعکاسها را حذف می کند.


سه عکس از سطح آب درون یک کاسه آبخوری پرندگان در اینجا نشان داده شده است. د رتصویر اول دوربین بر روی انعکاس تصویر درختان در آب فوکوس نموده است.
در تصویر دوم فیلتر پولاریزه به اندازه نصف میزان لازم چرخانده شده است و انعکاس درختان اندکی مات و محو شده است.
در تصویر سوم انعکاس ها تقریبا ناپدید شده اند و دوربین توانسته است بر روی کف کاسه فوکوس کند، نه بر روی سطح آب.شکل اول – بدون فیلتر پولاریزهشکل دوم – با فیلتر پولاریزه با چرخش نصف میزان لازمشکل سوم – با فیلتر پولاریزه با اثر کامل

با استفاده از این فیلتر می توان به چنین نتیجه ای در مورد شیشه اتومبیل و ساختمانها رسید. با استفاده از فیلتر پولاریزه انعکاسها حذف شده و داخل اتومبیل یا ساختمان به وضوح مشاهده می شود.بدون فیلتر پولاریزهبا فیلتر پولاریزه

بخاطر این که فیلترهای پولاریزه کمی تاریک هستند، از آنها می توان برای کاهش نور و در نتیجه کاهش سرعت شاتر نیز استفاده نمود. ضمنا این فیلترهای اثر دیگری نیز دارند: اندکی اشباع رنگی (سچوریشن) تصویر را بالا می برند. این اثر در تصاویر فوق بخصوص در ناحیه برگهای سوزنی کاج که با استفاده از این فیلتر سبزی برگها کاملا نمایان شده است مشاهده می گردد.