فیلتر ستاره ایفیلترهای ستاره ای برای ایجاد درخشندگی یا انکسار روی نورها طراحی شده است. این فیلتر دارای خطوط اقی و عمودی و گاهی اوقات مورب است که نقاط نورانی را دچار انکسار می کند. بسته به نوع فیلتر، نورها دارای شعاعهایی هستند که به رنگهای رنگین کمانی دیده می شوند.


نور نزدیک- بدون فیلترنور نزدیک – با فیلتر

بعضی از فیلترهای بهتر را می توان روی لنز چرخاند و جهتگیری شعاعهای نور ایجاد شده را تغییر داد. این اثر در مورد نورهای دور دست به سختی قابل تشخیص است، ولی روی نورهای نزدیک بخوبی دیده می شود.
عکاسان بیشماری برای ایجاد عکسهای جالب برای مجلات و تبلیغات از این فیلتر استفاده کرده اند. مثلا می توان عکس خانه ای زیبا را در هنگام غروب با چراغهای روشن گرفت. در فاصله ای در حدود ۲۰ متر اثر این فیلتر بسیار زیاد و قابل توجه و کاملا تاثیر گذار می باشد.تعداد اندکی از دوربین های دیجیتال، دارای انتخاب فیلتر ستاره ای به عنوان یک جلوه دیجیتالی که بر روی عکس اعمال می شود می باشند. اثر این فیلتر دیجیتالی به خوبی و زیبایی اثر به دست آمد توسط فیلتر اپتیکی نیست، زیرا فیلترهای اپتیکی نور سفید را به اجزاء رنگی تشکیل دهنده آن تجزیه نمی کند. بعضی از نرم افزارهای ویرایش تصویر نیز دارای این جلوه دیجیتالی می باشند، ولی هیچکدام قابل مقایسه با یک فیلتر اپتیکی با کیفیت خوب نیست.

لنزهای نزدیک کننده (ماکرو یا کلوزآپ)
لنزهای کلوزآپ که بر روی لنز دوربین یا آداپتور آن پیچ می شوند در واقع یک فیلتر نیستند. این ابزارها در واقع لنزهای بزرگ کننده ساده ای هستند که قابلیت دوربین برای عکاسی از جزئیات کوچک اشیاء از فاصله نزدیک را زیاد می کنند.
این لنزها معمولا دارای شماره ۱، ۲ و … می باشند که نشان دهنده میزان درشتنمایی آنها است. ضمنا می توان آنها را بصورت مجموعه ای از لنزهای با درجه بزرگنمایی مختلف خرید که کاملا بصورت ترکیبی استفاده هستند.
لنزهای کلوز آپ بر روی عمق میدان لنز تاثیر می گذارند. بااستفاده از لنز کلوز آپ عمق میدان را می توان در حد چند میلیمتر کاهش داد.
لنز کلوز آپ مرغوب اثری بر شدت نوری که به سنسور می رسد و یا رنگ تصویر نمی گذارد. این لنزها را می توان برای دست یافتن به درشتنمایی بالاتر با یکدیگر ترکیب نمود. بهر حال، بخاطر عمق میدان بسیار کوتاه این لنزها، استفاده از سه پایه ضروری است.