بعد از چند سال مبارزه و مقاومت، بالاخره آگفا فتو اعلام ورشکستگی نمود. در سال ۲۰۰۱ بخش وسایل تصویربرداری مصرفی شرکت برای تمرکز بر روی تصویرسازی دیجیتال ۴۰۰۰ نفر را اخراج نمود. ولی با این وجود، سه ماه بعد اعلام نمود که تولید دوربین های دیجیتال را متوقف خواهد نمود. آگفا گیورت در نوامبر ۲۰۰۴ آگفافتو را به گروهی از سرمایه گذاران فروخت ولی هنوز انتقال بخشهای فروش، اجرایی، بعداز فروش و دیگر خدمات به این شرکت تا اواخر سال ادامه دارد.